Zajímavosti

Péče o fyziologické těhotenství

Následující přehled vymezuje nepodkročitelnou, tedy základní frekvenci a rozsah péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím.

Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální. Takové těhotenství označujeme jako fyziologické a dispenzární prenatální péče je poskytována: do 36. týdne gravidity včetně v intervalu čtyř týdnů, od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.

Těhotná může být předána do ambulantní péče pracoviště, které povede porod, již od 36. týdne gravidity, nejpozději však v termínu porodu.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na: pravidelná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa), nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týdne těhotenství. Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření je i vystavení těhotenské průkazky.

Pravidelná vyšetření

Podrobný sběr anamnestických údajů a stesků těhotné, zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku, chemická analýza moči, vaginální vaginální vyšetření se stanovením nálezu na děložním čípku, od 24. týdne gravidity detekce známek života plodu.

Nepravidelná vyšetření

Okolo 12. týdne těhotenství: tzv. screening I. trimestru, který se skládá z odběru krve a ultrazvukového vyšetření plodu. Toto vyšetření vypovídá o riziku vrozených vývojových vad plodu. Nehradí ho pojišťovna, takže je nutná spoluúčast těhotných žen. Provádí ho specializovaná centra.

V 16. týdnu těhotenství: stanovení krevní skupiny + Rh faktoru, vyšetření titru erytrocytárních protilátek, stanovení krevního obrazu, vyšetření HIV, sérové žloutenky, syfilis, cukru v krvi a biochemický screening vrozených vývojových vad, pokud nebyl proveden již dříve.

V 18.–20. týdnu: první ultrazvukové vyšetření plodu.

Ve 24.–28. týdnu: orální glukózo-toleranční test (vyšetření těhotenské cukrovky).

Ve 30.–32. týdnu:  vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních a s krevní skupinou 0, vyšetření krevního obrazu, vyšetření syfilis, druhé ultrazvukové vyšetření plodu.

36.–37. týden: mikrobiologické vyšetření poševního prostředí.

36., 37., 38., 39. a 40. týden: kardiotokografické vyšetření (v 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již je povinný).

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství.

Poznámka:
Text doporučení České gynekologické a porodnické společnosti je upraven, aby byl srozumitelný i laické populaci. Odborník musí vycházet z publikovaného oficiálního znění (www.perinatologie.cz).

Pavel Čepický