Ambulance

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Narozen: 14. prosince 1951 v Ostravě

Stav: ženatý

Vzdělání:

Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Karlovy university, kde promoval v roce 1977.

Postgraduální vzdělání:

Atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1980

Atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví v roce 1989

Specializační atestace z oboru feto-maternální medicíny 2009

Přehled zaměstnání:

Po promoci nastoupil na Gyn.-por. odd. OÚNZ Most jako sekundární lékař. V roce 1983 se vrací do Prahy a nastupuje na Gyn.-por. odd. OÚNZ Praha 6 v Rooseveltově ul. V roce 1990 přechází na II. gyn.-por. kliniku FVL-UK v Apolinářské ul. V roce 1992 se stává odborným asistentem a postupně působí ve vedoucích funkcích porodnického úseku kliniky. Po sloučení I. a II. kliniky 1. Lékařské fakulty Karlovy university působí jako zástupce vedoucího lékaře Perinatologického centra. V roce 2003 přechází do FN Motol a na 2. Lékařskou fakultu Karlovy university jako vedoucí porodnického úseku a vedoucí lékař Perinatologického centra. V roce 2012 přechází do Ústí nad Labem, kde pracuje jako přednosta Gynekologicko-poronické kliniky University J.E.Purkyně a Masarykovy nemocnice. Je souběžně i vedoucím lékařem Perinatologických center v Ústí nad Labem a Mostě. Vazby na FN Motol si ponechal ve formě krátkého úvazku.

Vědecké hodnosti a akademické tituly:

1996–98 doktorandské studium na 1. LF-UK Praha. Obhajoba disertační práce na téma „Vliv kombinovaného podávání Tyreotropin – Releasing hormonu a Dexametazonu na urychlení maturace plicní tkáně u extrémně nezralých novorozenců“ – prosinec 1998. Titul CSc. – leden 1999.

2009 – Obhajoba habilitační práce na 1. LF-UK Praha na téma „Intrahepatální cholestáza těhotných“ listopad 2008. Titul docent – červen 2009.

Odborné zaměření:

Hlavním odborným zaměřením je problematika rizikového a patologického těhotenství, především nemoci krve, roztroušená skleróza a nemoci jater v průběhu těhotenství, problematika předčasného porodu a ženské infertility.

Studijní pobyty:

1990 Frauneklinik, Grosshadern, Ludwig-Maxmilian Uni. Mnichov, ředitel prof. Hepp

1996 Frauenklinik, Universita v Bernu, ředitel prof. Schneider

Členství v odborných společnostech:

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČSL JEP

Sekce perinatální mediciny ČGPS

Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS

Sekce nemocničních lékařů v gynekologii a porodnictví ČGPS

Společnost pro trombózu a hemostázu ČSL JEP

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků

Europian Society of Perinatal Medicine

Funkce:

2000–duben 2013 jmenován ministrem zdravotnictví ČR Regionálním perinatologem hl. města Prahy

2002-dosud člen výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS

2008–dosud člen výboru Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS

2010-dosud člen výboru Sekce nemocničních lékařů v gynekologii a porodnictví

2011–dosud člen výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků

2012-dosud člen oborové komise IGA MZ ČR

2010 – dekretem ministra zdravotnictví ČR jmenován členem zkušební komise atestací z oboru gynekologie a porodnictví

2010 – dekretem ministra zdravotnictví ČR jmenován členem zkušební komise nástavbové atestace z oboru feto- maternální medicíny

Členství v redakčních radách:

2004–dosud člen redakční rady časopisu Neonatologické listy

2010–dosud člen redakční rady časopisu Česká gynekologie

2014 – člen redakční rady časopisu Moderní gynekologie a porodnictví

Pedagogická činnost:

Od roku 1991–dosud nepřetržitě pregraduální výuka studentů 5. a 6. ročníku studia medicíny na 1 a 2. LF-UK v Praze formou přednášek a vedení stáží. Od roku 2013 výuka 6. ročníku studentů medicíny Lékařské fakulty v Plzni. Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 2005 přednášky studentkám bakalářského studia oboru všeobecná sestra a fyzioterapie. Lektor postgraduálního studia v rámci IPVZ oboru gynekologie a porodnictví. Člen zkušební atestační komise oboru gynekologie a porodnictví a nástavbové atestace z fetomaternální medicíny a perinatologie. Od roku 2013 garant oboru porodní asistence na FZS UJEP Ústí nad Labem – bakalářské studium.

Vědecká činnost:

Spoluřešitel 5 grantů IGA MZ ČR

Hlavní řešitel 3 grantů IGA MZ ČR

Poslední z nich

2008–2011 IGA MZ

Změny koagulačních parametrů v průběhu těhotenství u žen nosiček vrozených trombofilních mutací

hlavní řešitel doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

hodnocení A

Autor 103 publikací v odborných oponovaných časopisech a 6 publikací v časopisech s impakt faktorem.

Autor 3 odborných monografií a autor dalších 18 kapitol v 7 monografiích

Pravidelně se aktivně účastní vědeckých konferencí doma i ve světě ve formě přednášek či jako člen organizačního a vědeckého výboru.