Zajímavosti

15. listopadu 2015 (na neděli) Decimus Iunius Iuvenalis: O ženské zkaženosti (ukázka)

DECIMUS IUNIUS IUVENALIS

O ŽENSKĚ ZKAŽENOSTI (ukázka)

 

Nedá-li žena ti souhlas, nic nedáš nikdy a bez ní

neprodáš nijakou věc a nekoupíš, nechce-li ona.

Podle ní zařídíš volbu svých přátel a zřekneš se toho,

který zestárl zatím, byť vídal ho dům tvůj již v mládí.

Ačkoli kuplíři mají i šermíři svobodnou vůli,

píší-li závěť , a stejného práva se dostává cirku,

po tobě podědí leckterý soupeř, jejž určí si žena.

 

„Ukřižuj otroka!“ – „Co však on spáchal, že zaslouží trest ten?

Kdopak je svědkem a kdopak ho udal? Jej vyslechni přece…

Nutno vše uvážit dobře, když jde tu o lidský život!“ –

„Cožpak otrok je člověk, ty blázne? Je nevinen – dobrá:

mé je to přání a to je i příkaz… Buď důvodem vůle!“ –

 

Tak tedy vládne svým mužem. – – Však brzy tu opustí říši,

střídá manžely rychle a svatební závoje trhá,

vyletí z nového domu a vrací se k lůžku, jímž zhrdla.

Před chvílí věnčili dveře a věšeli koberce v domě,

zelené větve jsou v předsíni dosud – a žena se klidí!

Počet manželů vzrůstá a v pěti podzimech náhle

dosáhne číslice osm, což zaslouží náhrobní zmínky.

 

Máš-li však na živu tchyni, tu soulad je nadobro ztracen.

Tchyně poučí ženu, jak muže by do naha svlékla,

tchyně poučí ženu, jak možno je koketní, chytrou

odpověď na dopis napsat, jejž milenec pošle, i strážce

podplatí, oklame lstivě. Tu žena, třebas je zdráva,

povolá lékaře k sobě, jak v horečce přikrývkou hází…

Zatím už milenec čeká kdes v úkrytu potají schován,

těžce ty průtah snáší zticha si pokožku dráždí. –

Patrně čekáš, že šlechetné mravy a jiné než vlastní

štípí matka své dceři, Je dokonce výhodné po ni,

která je stará a špatná, by vyvedla dcerušku špatnou.

 

přeložil Zdeněk K. Vysoký