Zajímavosti

14. května (na neděli) anonym: Píseň o ženách (ukázka)

ANONYM

PÍSEŇ O ŽENÁCH (ukázka)

 

Střez se toho každý člověk,

buď kněz, žák neb ktož kolivěk,

žádá-li mieti dlúhý věk,

varuj se ženské chytrosti.

 

Nebo mnoho písma o tom jest,

že mnohé zklamá ženská lest.

Stratili pro ni múdří čest

Zapomněvše své moudrosti.

 

První příklad o tom máme,

jakož o Evě slýcháme,

kterak Adama zklamala,

když mu jablko shrýzti dala.

 

Proti vuoli Buoha svého

poslechla hada chytrého,

v němž jest seděl skrytý ďábel.

Protož jim kázal ven anděl.

 

Druhý příklad jistý máme,

jakož od kněží slýcháme,

že krále Davida ctného

a Šalomúna múdrého,

 

Samsona velmi silného,

Absolona přepěkného,

všecky ženská lest zklamala,

nic jim múdrost nespomohla.

 

K tomu jiných dobrých mnoho,

jenž jsú nestřehli toho,

ztratili své dobré mravy,

jakož o nich Písmo praví.

 

Neb tu mysl má mnohá žena,

jsúc v svém srdci zatvrzena,

buď zlé neb dobré, nic nedbá,

když ona svój úmysl dokoná.

 

Žena jest počátek zlého

i počátek skutku ctného.

Žena to svú lstí zjednala,

Že od otce dci plod vzala.

 

A hlava svatého Jana

ženě plesající dána.

Žena otce k tomu zbudí,

Že z pravdy křivdu přisúdi.

 

Nabot jest ukamenován,

byl Jozef pro ženu zjímán,

nejeden vítěz zahlazen,

pro ženskú lest zdravie zbaven.

 

Anať starého, mladého,

chudého i bohatého,

žáka, mnicha i konvrše,

všecky táhne do své vrše.